I Informacje ogólne

1. Sklep internetowy SunLife.com.pl zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu po adresem SunLife.com.pl.pl na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3. Niniejszy regulamin reguluje umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz umowy zawierane w zgodzie z zapisami ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem,  a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Właścicielem Sklepu jest PALYSKA.PL z siedzibą  w 26-803 Promna, Falęcice 19. Wszelkie dokumenty (w tym faktury) związane z realizacją zamówień wystawia PALYSKA.PL. Pełna nazwa podmiotu prowadzącego sklep: PALYSKA.PL Jarosław Pałyska, Falęcice 19, 26-803 Promna, NIP:952-110-45-34

6. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.

7. Wszystkie Towary, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie produktu, oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad.

8. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

II Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego;

b. PALYSKA.PL jest Przedsiębiorcą zawierającym umowy na odległość w myśl przepisów ustawy Kodeks Cywilny (art. 43 [1|) z 23 kwietnia 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami  oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

c. Sklep – prowadzony przez Przedsiębiorcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Produktów. Sklep internetowy dostępny jest pod domeną: SunLife.com.pl.pl

d. Klient to osoba fizyczna, konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowany w systemie sklepu internetowego.

e. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 [1] ustawy Kodeks Cywilny).

f. Koszyk – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta.

g. Produkty/Towary – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sklep za pośrednictwem sklepu internetowego.

h. Umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 2 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku) jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, co chwili zawarcia umowy włącznie.

III Wymagania techniczne

1. Do składania zamówień w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzania podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu sklep internetowy będzie wyglądał przejrzyście). Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

IV Produkty

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania oferty zakupu przez Klienta.

2. Przy produktach podane są ceny brutto.  

3. W przypadku zapytań o cechy produktów, ich dostępność oraz warunki sprzedaży należy kontaktować się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: sunlifecompl@gmail.com

V Zamówienia i realizacja

1. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną.  Zamówienia przychodzą do Sklepu na adres poczty elektronicznej: sunlifecompl@gmail.com

3. Rejestracja (założenie konta) oraz złożenie zamówienia w Sklepie równoważna jest z akceptacją niniejszegoregulaminu przez Klienta.

4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

5. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PALYSKA.PL z siedzibą  w Promnej, 26-803, Falęcice 19 danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

Składanie zamówień polega na dodawaniu do koszyka kolejnych produktów. Poszczególne towary mogą zawierać dodatkowe atrybuty podlegające wyborowi podczas dodawania do Koszyka, tj. waga, pojemność itd. Samo wprowadzenie wybranego produktu do koszyka nie jest równoznaczne z jego zakupem.  Dzięki dołożeniu produktów do koszyka Klienci mogą poznać opcje otrzymania produktu i zapoznać się z ich kosztami.

6. Po zamknięciu zamówienia należy wybrać sposób otrzymania produktów oraz formę płatności:

– odbiór osobisty – możliwy jest odbiór osobisty w Warszawie po uprzednim umówieniu się za pomocą e-maila: sunlifecompl@gmail.com oraz dokonaniu płatności za pomocą przelewu lub płatności internetowych on-line Dotpay.pl. Miejsca odbioru osobistego podajemy  na stronie informacyjnej Odbiór osobisty. Odbiór osobisty obarczony jest dodatkowym kosztem nie przekraczającym 10 zł brutto w zależności od wartości zamówienia i miejsca odbioru. Opłata związana jest z kosztem dojazdu pracownika Sklepu do wskazanego miejsca odbioru w umówionym czasie. Dokładny koszt tej opcji dostarczenia towarów można poznać przez dokładanie produktów do Koszyka, co nie oznacza jednocześnie dokonania zakupów. Klient decydując się na złożenie zamówienia, wybierając opcję odbioru osobistego oświadcza, że jest świadomy doliczenia i akceptuje jego stosowanie oraz kwotę.

– Poczta Polska – płatność za pomocą przelewu lub płatności internetowych on-line Dotpay.pl

– Kurier – płatność za pomocą przelewu lub płatności internetowych on-line Dotpay.pl

Przelew tradycyjny wolny jest od dodatkowych opłat, a płatność Dotpay.pl obciążona jest opłatą prowizji w wysokości 2,5% transakcji i jest doliczana do wartości zamówienia. Opłata w wysokości 2,5% nie przewyższa prowizji naliczonych przez PayU, co wyczerpuje zgodność tego doliczenia z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

Klient decydując się na opcję płatności PayU oświadcza, że jest świadomy doliczenia i akceptuje jego stosowanie oraz kwotę.

Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje ze Sklepu e-mail potwierdzający otrzymania zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj:

– dane Sklepu i poszczególne pozycje zamówienia

– łączna cena brutto

– sposób i termin zapłaty

– sposób i termin realizacji zamówienia,

Wysłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy między Właścicielem Sklepu a Klientem oraz w myśl ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. wywołuje obowiązek zapłaty za produkty oraz koszt przesyłki.

Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sklep oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienie nie powinien przekroczyć 21 dni, z tym zastrzeżeniem, iż czas ten może się wydłużyć, jednak nie później niż 31 dni od daty zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub na życzenie – fakturę VAT.

8. Odbierając  produkty  Klient uzyskuje prawo własności towaru oraz ponosi odpowiedzialność związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

9. Konsument po otrzymaniu ma prawo obejrzeć dostarczony towar, jak mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Konsument będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

VI Odstąpienie od umowy

1. Konsument (nie dotyczy pozostałych Klientów), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Termin do prawa do odstąpienia 14 dni biegnie od daty otrzymania towaru przez Konsumenta.

2. Aby  skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w ramach jednoznacznego oświadczenia:

– pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres Sklepu

– e-mailem na adres sunlifecompl@gmail.com

3. Konsument może skorzystać z wzoru pisma odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem do regulaminu.

4. Sklep odeśle informację potwierdzającą otrzymanie pisma o odstąpieniu od umowy i przekaże informacje o procedurze zwrotu towaru.

5. Zgodnie z art. 34 [1] ustawy o prawach konsumenta Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie uprawnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument zwraca  na swój koszt towary zakupione w Sklepie.

7. Towar powinien być oryginalnie zapakowany (dotyczy produktów, których rozpakowanie obniża ich wartość handlową) nie nosić śladów uszkodzenia, używania. Do zwracanego Towaru klient zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu.

8. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi odstępujący Konsument.

9. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Przedsiębiorca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

10. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Przedsiębiorca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca do zaspokojenia  zindywidualizowanych potrzeb.

VII Reklamacje

1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia ).

2. Wada fizyczna  polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Przedsiębiorca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Przedsiębiorcy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

5 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny ,

d) odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie .

6. Przedsiębiorca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację  lub wysłać na koszt Sklepu reklamowany Towar.        

8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sklepu jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać

VIII  Polityka prywatności, pliki cookies

1. Warunkiem realizacji zamówień jest zarejestrowanie się Klienta w Sklepie Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. Rejestrując się w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail do korespondencji bieżącej oraz do informowania za pomocą newslettera o nowościach, promocjach i wyprzedażach w Sklepie.

3. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu z siedzibą pod adresem SunLife.com.pl, Falęcice 19, 26-803 Promna.

6. Zapisywane na komputerze użytkownika (Klienta) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

– Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

– Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (Klient w Sklepie) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

– Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

– Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

– Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

– Do zweryfikowania czy użytkownik (Klient) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics i Google Narzędzia dla Webmasterów. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta:http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

7. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IX Prawa autorskie

Sklep i wszystkie jego podstrony (teksty prasowe, artykuły, opisy produktów, fotografie, projekt graficzny, obrazy) stanowi własność Właściciela Sklepu. Podlegają ochronie wynikającej z polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe użyte w serwisie należą do Palyska.pl lub firm współpracujących z SunLife.com.pl i zostały użyte wyłącznie w calach handlowo-informacyjnych

X Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Palyska.pl deklaruje chęć polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W braku możliwości porozumienia organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla sprawy.

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Polski.

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od daty publikacji na stronie Sklepu SunLife.com.pl.pl. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów i zamówienia złożone przed ogłoszeniem zmian są realizowane  według  zapisów obowiązujących w dniu przyjęcia.